วิธีการพัฒนาบุคลากร

วิธีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคมีอยู้หลายวิธีเช่น

1.       One Point Lesson + OJT เป็นแนวทางที่ได้ผลและได้ประโยชน์หลายอย่าง

2.      OJT เป็นวิธีที่ทำกันมาก ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด

3.      ส่งฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานหรือของหัวหน้างาน พิจารณาส่งเข้าอบรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณและเวลาที่มีอยู่

4.     ทำกิจกรรมกลุ่มการทำงานโครงงานต่างๆ ผ่านกิจกรรม QCC  หรืออื่นๆ เป็นการสร้างความรู้อย่างหนึ่ง เหมาะกับการแก้ไขปัญหางาน แก้ปัญหางานได้ก็มีความรู้มากขึ้น

5.     มอบหมายงานที่ท้าทายเพื่อให้มีประสบการณ์ทำงานที่ยากขึ้น

.

สิ่งที่ได้รับจากการส่งพนักงานเข้าอบรมภายนอก

1. ได้ความรู้ ทักษะ ที่บางส่วน หรือ หลายส่วน ที่นำมาประยุกต์ใช้หรือใช้ได้โดยตรงกับงาน

2. ได้พบกับความรู้ ประสบการณ์ รูปแบบที่แตกต่างจากที่ทำอยู่ในปัจจุบัน มีโอกาสที่จะนำมาประยุกต์เข้ากับงานที่ทำได้

3.  มีความรู้ ประสบการณ์ อีกหลายเรื่อง ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้

4. พนักงานบางคนไม่สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้งานได้

5. มีค่าใช้จ่าย แม้จะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโอที เป็นต้น

6. ไม่รู้ว่าเรื่องที่อบรมกันนั้นเหมาะสมเกี่ยวข้องกับงานมากน้อยเพียงใด

7. ใช้เวลานาน หลายวัน ซึ่งโรงงานก็ไม่มีเวลามากนัก

8. หากไปอบรมภายนอก ก็ไม่มีเวลา งานที่ทำอยู่มีมากเหลือเกิน หากจัดอบรมภายใน ก็มีปัญหาเรื่องต้องดึงตัวไปทำธุระที่เร่งด่วนก่อน เข้าอบรมไม่ครบตามกำหนดเวลา

Advertisements
%d bloggers like this: