ช่างฝีมือ กับ สถานประกอบการ

ช่างฝีมือ กับ  สถานประกอบการ

สถานประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มงานมาชีนนิ่ง งานแม่พิมพ์ เกือบทุกแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร ในด้านต่างๆ เช่น สมรรถนะของช่างฝีมือ วิธีการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการทำงาน การสรรหาบุคลากร และอื่นๆ

1. สถานประกอบการขาดแคลนแรงงานช่างฝีมือ  มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  มีช่างมาสมัครงานน้อย หรือไม่มีมาสมัครงาน

2. ช่างฝีมือเปลี่ยนงานบ่อย มีตัวเลือกในการไปทำงานในโรงงานมาก

3. ช่างฝีมือในกลุ่มนี้ไม่ได้เรียนจบด้านช่างเทคนิคโดยตรง เรียนจบด้านสามัญเช่น ม.3 ม.6 แล้วมาทำงานในด้านนี้ จึงมีพื้นฐานงานช่างไม่สูงมาก การที่ทำงานได้มาจากการเรียนรู้งานจากรุ่นสู่รุ่น การต่อยอดเพื่อการพัฒนางานก็ทำได้ไม่มากนัก

4. มีสถานประกอบการขนาดกลางๆอีกหลายที่ต้องการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถ ยังเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังไม่มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ดี ที่ทำได้ง่าย จึงมีแต่เรื่องการฝึกอบรม เป็นหลัก ทั้งที่มีวิธีการพัฒนาอีกหลายรูปแบบ ที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานช่างฝีมือนั้น ลำพังสถานประกอบการขนาดย่อมซึ่งมักเป็นตัวเลือกอันดับรองๆ จากสถานประกอบการขนาดใหญ่ ไม่สามารถทำอะไรได้มาก และอยู่นอกเหนือการควบคุมในการสรรหาบุคลากร หลายๆสถานประกอบการจึงใช้วิธีการรับพนักงานทั่วไป มาฝึกฝีมือ พัฒนาสมรรถนะให้มีมากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆของสถานประกอบการ ซึ่งมีทั้งวิธีการที่ให้ผลดี และให้ผลไม่มาก ซึ่งสถานประกอบการต้องหาวิธีการในการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

Advertisements
%d bloggers like this: