การพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคอย่างง่ายและรวดเร็ว

หากโรงงานต้องการเพียงการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานให้มีมากขึ้น โดยไม่ได้สนใจเรื่องการแบ่งระดับ ประเมินระดับพนักงาน ก็สามารถทำระบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคอย่างง่าย และรวดเร็วได้โดย

จัดทำรายการงาน รายการสมรรถนะย่อยๆ เพื่อให้ พนักงานและหัวหน้างาน มีแนวทางการพัฒนาตัวเอง พนักงานและหัวหน้างานจะทราบว่าพนักงานแต่ละคนจะต้องมีความสามารถย่อยๆอะไร บ้าง เมื่อทราบแล้วก็จะได้พัฒนาความสามารถของตน พัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยวิธีง่ายๆเช่น OJT

ประโยชน์ที่ได้มากๆ สำหรับการพัฒนาด้วยวิธีนี้ คือการ สะดวกกับหัวหน้างานที่จะนำไปสอนงานพนักงาน จากเดิมที่เมื่อมีพนักงานเข้ามาใหม่ หรือย้ายแผนกเข้า หัวหน้างาน ต้องสอนงานหน้างาน หรือ OJT  ซึ่งมักมีปัญหาว่า “หัวหน้างานเหล่านั้น สอนงานได้ครบทุกเรื่องที่พนักงานควรรู้หรือไม่ ?” บางเรื่องที่พนักงานควรรู้ แต่ไม่ได้รับการถ่ายทอดก็มี

การพัฒนาแบบนี้ ก็เหมือนกับการทำรายการ Check list งานต่างๆ หากทำรายการเช็คลิสต์ เพื่อไปซื้อกับข้าวที่ตลาด เราก็ไม่ลืมที่ที่จะซื้อกับข้าวได้ครบทำรายการไว้ (ยกเว้นเราทำรายการไปไม่ครบ)

ดังนั้นความสำคัญของการพัฒนาฯ คือการ ทำรายการความสามารถให้ครบถ้วน ซึ่งทำโดยการวิเคราะห์งาน  ทำรายการงานหลัก ทำรายการงานรอง รายการงานย่อย

ส่วนวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมและได้ผลกับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม คือการสร้าง

One Point Lesson หรือ บทเรียนหนึ่งประเด็น พร้อมกับ นำบทเรียนหนึ่งประเด็นนี้ไปสอนหน้างานแบบ OJT

 

Advertisements
%d bloggers like this: